Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Αι περί εισαγωγικών τελών της σταφίδος εν Γαλλία πληροφορίαι, τάς οποίας κατέθηκεν ο κ. Ρωμανός χθες εις την Βουλήν έχουσιν ως εξής.

Κατόπιν των υπό της Γαλλικής Κυβερνήσεως ληφθέντων κατά του σταφιδίτου μέτρων, έπαυσαν λειτουργούντα εν Γαλλία τά μεγάλα εργοστάσια τά τοιούτον οίνον παράγοντα.

Εν τούτοις, εν τη κατ΄ οίκον παραγωγή οίνου προς οικιακήν αποκλειστικώς χρήσιν, δεν απηγορεύετο η χρήσις ξηρών καρπών, εν οις καρποίς και αι προς τούτο κατάλληλοι σταφίδες.

Αφ΄ ής όμως διά των επιβληθέντων βαρέων τελών κατά των προς οινοποίησιν χρησιμοποιουμένων σταφίδων, ήτοι φρ. χρ. 25 τά 100 χιλιόγραμμα δι΄ εισαγωγικόν δασμόν και φρ. χρ. 66 πρόσθετον φόρον καταναλώσεως του εν 100 χιλιογράμμοις σταφίδος περιεχομένου οινοπνεύματος, όπερ υπελογίσθη εις λίτρας 30 ( 30 χρ. φρ. 2,20 ανά λίτραν) έπαυσαν εισαγόμεναι εις Γαλλίαν ποιότητες σταφίδος κορινθιακής, χρησιμοποιούμεναι εις την οινοποιΐαν, οι Γάλλοι σταφιδέμποροι και οπωροπώλαι μεγάλας κατέβαλον προσπαθείας όπως επαυξηθή η κατανάλωσις εν τη αρτοποιΐα και τη εδεσματοποιία κλπ. των προς βρώσιν χρησιμοποιουμένων σταφίδων.

Τούτο και επετεύχθη εν μέρει κατά τά τελευταία έτη. Εν τοις Γαλλικοίς τελωνείοις προς διάκρισιν των προς βρώσιν χρησιμοποιουμένων σταφίδων αίτινες καταβάλλουσιν ουχί μόνον δασμόν εισαγωγικόν πολύ ελάσσονα των προς οινοποίησιν, ήτοι φρ. 15 τά 100 χιλιόγραμμα (αντί φρ. 25, άτινα καταβάλλουσιν αι προς οινοποίησιν) αλλά και είνε απηλλαγμέναι του προσθέτου φόρου των φρ. 66 λόγω καταναλώσεως οινοπνεύματος – είχε ληφθή ως βάσις κατά την κατάταξιν αυτών ο τρόπος καθ΄ όν συσκευάζονται αι Κορινθιακαί σταφίδες αι προς βρώσιν χρησιμοποιούμεναι, ήτοι η εντός κιβωτίων συσκευή αυτών.

Οι οινοπαραγωγοί της Γαλλίας βλέποντες την οσημέραι αύξουσαν εισαγωγήν των προς βρώσιν χρησιμοποιουμένων σταφίδων, ήδη από του έτους 1902 διά των αντιπροσώπων αυτών υπεστήριξαν παρά τη Γαλλική Κυβερνήσει την υποβολήν σχεδίου νόμου, καθ΄ ό η Κορινθιακή σταφίς ήθελε καταταχθή εν τώ μέλλοντι εις την κατηγορίαν των ομοειδών αυτή σταφίδων της Τουρκίας, των γνωστών εις το εμπόριον υπό την επωνυμία «Thyra» αίτινες θεωρούμεναι ως αποκλειστικώς εις την οινοποιίαν χρησιμοποιούμεναι καταβάλλουσιν εισαγόμεναι εις Γαλλίαν φρ. 91 τά 100 χιλιόγραμμα (δασμόν φρ. 25 + τώ προσθέτω τέλει φρ. 66). Τούτο δε διότι κατά την γνώμην των οινοπαραγωγών, η διάκρισις των προς βρώσιν από των προς οινοποίησιν χρησιμοποιουμένων Κορινθιακών σταφίδων ήν αδύνατος, οι δ΄ εισαγωγείς δηλούντες, ως εκ του τρόπου της εν κιβωτίσις συσκευής αυτής, την Κορινθιακήν σταφίδα ως καρπόν ξηρόν βρώσιμον, μετεχειρίζοντο ταύτην εις την οινοποιΐαν, επί ζημία των συμφερόντων του Γαλλικού Δημοσίου και των οινοπαραγωγών της χώρας επαρχιών.

Κατά των αιτιάσεων τούτων ερρωμένως αντεπεξήλθεν η εν Παραισίοις Β. Πρεσβεία, υποβοηθουμένη υπό των Γάλλων σταφιδεμπόρων και οπωροπωλών, ούς υπεστήριξαν παρά τη Γαλλική Κυβερνήσει και οι υπέρ αυτών ενδιαφερόμενοι Γάλλοι βουλευταί, απέδειξαν δε δι΄ επιχειρημάτων ακαταμαχήτων ότι εις άς ευτελείς τιμάς πωλούναι από τινων ετών, λόγω υπερπαραγωγής, οι κοινοί γαλλικοί οίνοι, αδύνατος ήν η παραγωγή δι΄ οικιακήν χρήσιν σταφιδίτου, όστις θα εστοίχιζε πολύ πλειότερον των φυσικών οίνων.

Εν τούτοις παρ΄ όλας τας καταβληθείσας προσπαθείας κατά τον παρελθόντα Ιούνιον (1903) υπεβλήθη εις την Γαλλικήν Βουλήν μετά λεπτομερούς αιτιολογικής εκθέσεως σχέδιον νόμου καθ΄ ό αι Κορινθιακαί σταφίδες αφομοιούνται προς τάς εις την οινοποιίαν χρησιμοποιουμένας. Έκτοτε το ζήτημα παρέμεινεν εκκρεμές, του νομοσχεδίου μη συζητηθέντος μέχρι τούδε υπό της Γαλλικής Βουλής.

Η Β. Κυβέρνησις κατόπιν του τηλεγραφήματος του εμπορικού Συλλόγου Καλαμών, έδωκε νέας οδηγίας εις την εν Παρισίοις Β. Πρεσβείαν επί του ζητήματος των προς βρώσιν χρησιμοποιουμένων σταφίδων εντειλαμένη ίνα προβή εις τάς δεούσας ενεργείας παρά τη Γαλλ. Κυβερνήσει.

Το ζήτημα είνε εκκρεμές διεξαγομένων επί τούτου διαπραγματεύσεων.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.