Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την 4,15΄ μ. μ. ώραν άρχεται η ανάγνωσις του καταλόγου και η Βουλή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων βουλευτών 123.

Οι αντιπολιτευόμενοι ελπίζοντες ότι δεν θα κατηρτίζετο απαρτία δεν εισήλθον εις την αίθουσαν, ειμή αφού εβεβαιώθησαν ότι αι ελπίδες των ήσαν μάταιαι.

Μετά την ανάγνωσιν των πρακτικών ο Πρόεδρος παρακαλεί τους βουλετάς να προσέρχωνται την 4 μ. μ. ώραν, διότι εννοεί να εκτελή την ληφθείσαν υπό της Βουλής απόφασιν, εκτός εάν οι βουλευταί θέλουν ν΄ αλλάξουν την ώραν.

Η Βουλή παρεδέχθη να μείνη η αυτή ώρα.

Μετά ταύτα αναγινώσκονται διάφοροι αναφοραί μεταξύ των οποίων του προέδρου των δημοδιδασκάλων κατά των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων της χήρας του ποιητού Παράσχου, την οποίαν υποστηρίζει αυτός ο Πρόεδρος και αναφορά των εφέδρων αξιωματικών διά της οποίας εκθέτουν γνώμας επί του σχετικού με αυτούς νομοσχεδίου.

Η μεταλλική δραχμή

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ανερχόμενος εις το βήμα, λέγει, ότι αι βουλευταί Καλαβρύτων και Ναυπακτίας εζήτησαν να κηρυχθούν αι επαρχίαι των καπνοπαραγωγοί, αλλά αι πληροφορίαι της υπηρεσίας τάς παρουσιάζουν ως μη παραγούσας το απαιτούμενον προς τούτο υπό του νόμου ποσόν των 20,000 οκάδων. Ως προς το ζήτημα της επιστροφής των καταβληθέντων φόρων αμπέλων ο κ. Σιμόπουλος, λέγει, ότι τούτο αντιστρατεύεται εις τον νόμον, ο οποίος μόνον την απαλλαγήν από των οφειλομένων επιτρέπει. Προς τούτο, προσθέτει, θα υποβληθή κατ΄ ανάγκην οριστικόν νομοσχέδιον. Υποβάλλει κατόπιν νομοσχέδιον περί παρατάσεως επί πενταετίαν των συνεργείων προς καταμέτρησιν των εθνικών γαιών.

Κατόπιν ο κ. Σιμόπουλος υποβάλει τροπολογίαν επί του σχετικού νομοσχεδίου, διά της οποίας η τιμή της μεταλλικής δραχμής ορίζεται εις 1,45 τραπεζιτικής δραχμής.

Εις τούτο προέβη η Κυβέρνησις λέγει ο κ. υπουργός, διότι κατά σύμπτωσιν ευθύς μετά την υποβολήν του νομοσχεδίου περί καθορισμού της μεταλλικής δραχμής εις 1.50 η τιμή της χρυσής δραχμής, ήτις ήτο πρίν από 146-148 κατήλθεν εις τα 145 ώστε οι έχοντες χρυσόν και πληρώνοντες δι΄ αυτού τον τελωνιακόν δασμόν εκέρδιζον τά 5 λεπτά τα οποία εζημιούντο οι πληρώνοντες διά τραπεζιτικών δραχμών. Η Κυβέρνησις δεν ηδύνατο να μη θεραπεύση την ανισότητα ταύτην και διά τούτο καθιεροί διά της υποβληθείσης τροπολογίας την τιμήν της μεταλλικής δραχμής εις 1,45. Εννοείται, προσθέτει ο κ. υπουργός ότι πρέπει να ληφθή πρόνοια δια μεταβολής του δασμολογίου, ώστε η τιμή της χρυσής δραχμής να μην έχη επίδρασιν επί των τελωνιακών φόρων. Επειδή όμως ήδη αι εργασίαι της Βουλής δεν επιτρέπουν τούτο, προσεχώς κατά την παρούσαν ή την αμέσως επομένην σύνοδον θα υποβληθή το σχετικόν νομοσχέδιον διά του οποίου θα ελαφρύνωνται και τα είδη εκείνα, των οποίων γίνεται κυρίως χρήσις υπό του λαού. Διά του καθορισμού εις 1,45 της μεταλλικής δρ. η αύξησις των τελωνιακών εισπράξεων θα συμποσοθή εις 2,500,000.

Ο φόρος των αμπέλων

Ο κ. ΒΟΖΙΚΗΣ κατόπιν λέγει ότι δεν πρέπει μόνον ν΄  απαλλαγούν του οφειλομένου φόρου οι αμπελοκτήμονες, οι μη καταβαλόντες αυτόν, αλλά ν΄  αναλάβουν αυτόν και οι καταβαλόντες αυτόν, διότι αφού παραγωγή δεν υπήρξε πρέπει αμφότεραι αι κατηγορίαι να μη πληρώσουν φόρους, άλλως είνε και διοικητικώς ωφέλιμον να ενθαρρυνθούν εκείνοι, οι οποίοι έσπευσαν να καταβάλλουν τους οφειλομένους υπ΄  αυτών φόρους πρίν ψηφισθή η απαλλαγή.

Οι κ. κ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ και ΦΩΤΗΛΑΣ υποστηρίζουν ότι η επαρχία Καλαβρύτων παράγει καπνόν πλέον των 20,000 οκάδων και επομένως πρέπει ν΄ ανακηρυχθή καπνοπαραγωγός.

Ο κ. ΣΚΟΥΖΕΣ παρατηρεί ότι δεν πρέπει μόνον να λαμβάνηται υπ΄ όψει το ποσόν, αλλά και το ποιόν του παραγομένου εις εκάστην επαρχίαν καπνού ίνα αύτη ανακηρυχθή καπνοπαραγωγός, διότι μόνον διά της βελτιώσεως του ποιού δυνάμεθα να έχωμεν εξαγωγικόν εμπόριον και εθνικόν πλούτον. Διά τούτο πρέπει να ληφθούν νομοθετικά μέτρα όπως και η μεταφορά του καπνού γίνεται άνευ των σημερινών δυσχερειών και των διατυπώσεων, αι οποίαι τόσον στενοχωρούν την καπνοπαραγωγήν και το καπεμπόριον.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι βεβαίως η βελτίωσις του ποιού του καπνού είνε το κύριον το οποίον πρέπει να επιδιώξωμεν, αφού είνε γνωστόν ότι ο καπνός της Ξάνθης είνε πολλαπλασίας αξίας του ελληνικού. Διά τούτο προς βελτίωσιν του ποιού πρέπει να παρασχεθή πάσα συνδρομή εκ μέρους της Κυβερνήσεως, ως και διά την διεξαγωγήν του καπνεμπορίου, αλλά δυστυχώς δεν δυνάμεθα να κάμωμεν τίποτε άνευ της επιτροπής του Διεθνούς Ελέγχου. Θα προσπαθήσω να πείσω την επιτροπήν περί του συμφέροντος των ληπτέων μέτρων και τότε θα υποβάλω σχετικόν νομοσχέδιον.

Οι καταβληθέντες φόροι

Ο κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ανερχόμενος εις το βήμα ερμηνεύει τον νόμον περί απαλλαγής του οφειλομένου φόρου αμπέλων και ζητεί ν΄ αποδείξη ότι επιτρέπει ούτος και την επιστροφήν των καταβληθέντων ήδη φόρων ως αχρεωστήτων. Ο κ. Σιμόπουλος, προσθέτει ο αγορεύων, θέλει διά νόμου να του επιτραπή τούτο, αλλά ποίος πιστεύει ότι ημπορεί εις την παρούσαν Σύνοδον να ψηφισθή το τοιούτο νομοσχέδιον; Διά τούτο φρονεί ο κ. Μπακόπουλος, ότι δύνανται να γίνουν και τά δύο, να υποβληθή το σχετικόν νομοσχέδιον και συγχρόνως να ερωτηθή η Βουλή από σήμερον και ν΄ αρχίση η επιστροφή.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι αχρεώστητοι φόροι λέγονται οι πληρωνόμενοι χωρίς να είνε απαιτητοί υπό νόμου τινός, αλλ΄ οι πληρωθέντες υπό των αμπελοκτημόνων επληρώθησαν επί τη βάσει νόμου. Το πνεύμα του νομοθέτου διά του περί απαλλαγής των οφειλομένων νόμου, ήτο βεβαίως να επιστραφούν και οι καταβληθέντες, αλλά δεν ημπορεί η υπηρεσία να επικαλεσθή τι είχεν εν νώ ο νομοθέτης και να επιστρέψη ούτω τους καταβληθέντας φόρους. Αλλά προσθέτει ο κ. Σιμόπουλος, αφού αύριον θα υποβάλω το σχετικόν περί επιστροφής νομοσχέδιον είνε ματαία η συζήτησις.

Ο κ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Βεβαίως. Αφού άυριον λέγετε ότι θα υποβάλετε το νομοσχέδιον εγώ δεν έχω πλέον να είπω τίποτε.

Ο κ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ συνιστά την αύξησιν του αριθμού των συνεργείων προς καταμέτρησιν των δηλωθεισών εθνικών γαιών, διότι η εργασία αύτη είνε σπουδαιοτάτη και οι καλλιεργούντες τάς γαίας ταύτας θ΄ απαλλαγούν κατά 40 ο)ο των βαρών, τά οποία ήδη υφίστανται. Εν τέλει ο κ. Λιδωρίκης παρακαλεί όπως το πρώτον συσταθησόμενον τοιούτο συνεργείον ορισθή εν Δωρίδι, η οποία έχει μεγίστην ανάγκην αυτού.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι το πρώτον συστηθησόμενον συνεργείον θα ορισθή διά την Δωρίδα.

Το δασμολόγιον

Ο κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ λέγει ότι η τροπολογία η υποβληθείσα επί της τιμής της μεταλλικής δραχμής πρέπει να παραπεμφθή εις τάς Ελληνικάς Καλένδας και να εισαχθή η εργασία επί του δασμολογίου, την οποίαν ανέφερεν ο κ. Σιμόπουλος εισάγων την τροπολογίαν.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά, ότι ο βουλευτής εξ Άρτης ζητεί να υποβληθούν αι επί του δασμολογίου μεταβολαί και να απασχοληθή η Βουλή επί μήνα και πλέον με αυτό, διότι δι΄ αυτού βεβαίως θα θιχθούν διάφορα συμφέροντα και θα έχωμεν συζητήσεις μακράς, και ως εκ της φύσεως άλλως της εργασίας ταύτης. Είνε αληθές, λέγει ο κ. Σιμόπουλος, ότι είχε καταρτίση εργασίαν επί του δασμολογίου πρό τριών ετών, αλλά μετά πάροδον τριών ετών βεβαίως η εργασία αύτη θέλει αναθεώρησιν απαιτούσαν αρκετόν χρόνον.

Ούτως ο κ. βουλευτής εξ Άρτης απαιτεί να παραιτήση η Κυβέρνησις το πρόγραμμα αυτής ν΄ αφήσωμεν τάς στρατιωτικάς παρασκευάς και τά πάντα.

Ο κ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ λέγει ότι δεν ενόει τούτο, ουδέ είχε καμμίαν έννοιαν πολιτικήν, απλώς είπε ότι το δασμολόγιον έχει ελλείψεις και επ΄ αυτών έπρεπε να εργασθή η Κυβέρνησις.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ. Δεν είπον και εγώ όσα διατείνεται ο κ. βουλευτής εξ Άρτης, απλώς ήθελον να παρατηρήσω εις αυτόν ότι όταν η Κυβέρνησις ζητεί δαπάνας δι΄ εκτάκτους περιστάσεις βεβαίως δεν προβάλλονται μέτρα απαιτούντα χρόνον μακρόν.

Το σταφιδικόν ζήτημα

Ο κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ζητεί να κατατεθή η σύμβασις της σταφίδος, η οποία, ως ανέγνωσεν, υπεγράφη.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι αν υπεγράφετο η σύμβασις θα υπεβάλλετο βεβαίως εις την Βουλήν, αν δε εφημερίς τις έγραψεν ότι υπεγράφη το έγραψεν ανακριβώς.

Ο κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και κ. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, λέγουν, ότι είνε ανάγκη να γνωσθή είς ποίον σημείον ευρίσκεται η σύμβασις και να υποβληθή αύτη ταχέως προς συζήτησιν, ώστε εάν δεν κριθή οίαν την απαιτούν τά συμφέροντα των σταφιδοπαραγωγών να υπάρχη καιρός διά νέας ενεργείας.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι δεν είνε δυνατόν βεβαίως περί συμβάσεως, εις την οποίαν πρόκειται να μετάσχουν συμβούλια δύο – τριών Τραπεζών και εταιριών να είπη ωρισμένον τι, και αν μικραί τινες, έστω και ελάχισται διαφοραί υφίστανται, πρίν αύτη ψηφισθή. Ελπίζω, προσθέτει ο κ. υπουργός, ότι εντός ολίγων ημερών θα υποβάλω εις την Βουλήν την σύμβασιν ταύτην υπογεγραμμένην.

Ο κ. ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ εφιστά την προσοχήν της Κυβερνήσεως επί της Σταφιδικής Τραπέζης, η οποία ουδεμίαν παρέχει ευκολίαν εις τους οφειλέτας αυτής, αλλά τους καταδιώκει διά χρέη αναγόμενα από της χρήσεως του 1900 και των εντεύθεν ετών. Όσον αφορά την σύμβασιν ο κ. Μοσχούλας λέγει ότι η σπουδή εις τοιαύτα ζητήματα δε είνε επωφελής και παρακαλεί τους συναδέλφους του εξ Ηλείας να μη πιέζουν τον επί των Οικονομικών υπουργόν. Κατόπιν ο κ. Μοσχούλας παρακαλεί τον κ. Σιμόπουλον να συστήση εις την Σταφιδικήν Τράπεζαν να δώση παράτασιν εις τους οφειλέτας αυτής διότι αν εξακολουθήση τάς φυλακίσεις βεβαίως αι συνέπειαι θα είνε δειναί.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι συνέστησεν ήδη εις την Σταφιδικήν Τράπεζαν να δείξη προς τους οφειλέτας την επιείκειαν την οποίαν πρέπει να δείξη, συνέστησε δε τούτο θερμότατα.

Ο κ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ λέγει ότι οι σταφιδοπαραγωγοί δεν οφείλουν τίποτε, διότι τά καθυστερούμενα τά έχουν πληρώσει πολλαπλάσια διά του 25 τοις εκατόν του παρακρατήματος. Προτείνει εν τέλει να μεταρρυθμισθή ο νόμος.

Οι στρατιωτικοί προβιβασμοί

Ο κ. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ομιλεί περί των επικειμένων στρατιωτικών προβιβασμών και εφιστά την προσοχήν του κ. υπουργού των Στρατιωτικών να μη γείνουν αδικίαι, όσαι και κατά το παρελθόν, διότι αν δεν επικρατή το δίκαιον και η ισότης εν τώ στρατώ είνε μάταιον να επιβαρύνεται ο ελληνικός λαός.

Ο κ. Βιτάλης ανερχόμενος εις το βήμα άρχεται ομιλών περί δημοσιογραφίας, η οποία είνε ο εθνικός φρουρός, ο φύλαξ του πολιτεύματος, ο διδάσκαλος της κοινωνίας διότι καυτηριάζει, είνε η τετάρτη δύναμις και θα γείνη και η πρώτη. Η δημοσιογραφία εις όλον τον κόσμον δεν φορολογείται, λοιπόν και εδώ πρέπει να μη φορολογηθή, αλλά πόθεν θα εισπράξωμεν το χρήμα, το οποίον θα χάσωμεν διά του υποβληθέντος νομοσχεδίου. Πρέπει λοιπόν να φορολογήσωμεν τά άτομα και ελπίζω ότι η Κυβέρνησις εάν όντως σκέπτεται να ψηφίση το νομοσχέδιον να το καταρτίση ώστε και εγώ να ψηφίσω υπέρ των δημοσιογράφων.

Ο κ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ζητεί την τιμωρίαν του τελώνου Πειραιώς, διότι ανέγνωσεν εις μίαν εφημερίδα ότι ούτος εξύβρισε τους συμπολίτας του.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ απαντά ότι θα εξετάση το πράγμα, το οποίον πρώτην φοράν πληροφορείται.

Ο κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ εκφράζει την απορίαν του και βεβαιοί ότι ο τελώνης Πειραιώς είνε ευγενέστατος.

Ο κ. ΣΑΡΑΒΕΛΑΣ ζητεί να κατατεθή η δικογραφία της εν Βόλω δίκης του και το έγγραφον της αιτήσεως περί καταδιώξεως αυτού, διότι εξ αυτών θα πληροφορηθή η Βουλή την αλήθειαν των πραγμάτων.

Ο κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ καταθέτει διάφορα έγγραφα.

Ο δήμος Αθηναίων

Ο κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ζητεί όπως εξετασθή αν τά οικονομικά του δήμου Αθηναίων διεχειρίσθησαν κατά τρόπον προβιβάζοντα τά συμφέροντα του δήμου ή αν παρετηρήθησαν αταξίαι κατά την διαχείρισιν.

Βεβαίως λέγει ήδη δεν είνε δυνατόν να γείνη συζήτησις, αλλά πρέπει να έλθη η συ-…

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.