Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

(Ιδιαίτερα τηλεγραφήματα της «Ακροπόλεως»)
Η ΣΥΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ, 22 Μαΐου. – Πρωτοφανή τρικυμίαν της νυκτός διαδέχεται την πρωίαν γαλήνη. Αύτη κυρίως οφείλεται εις τας καθησυχαστικάς περί μονοπωλίου ειδήσεις για την μετριοπαθή και σώφρονα στάσιν των αρχών.

Ο Νομάρχης όστις επεδείξατο όντως πατρικόν ενδιαφέρον και έκτακτον διοικητικόν νυν δια προσωπικής επεμβάσεως υπέρ της διατηρήσεως της τάξεως εκάλεσε την πρωίαν του προέδρους των συλλόγων και τους προκρίτους των χωρίων και συνέστησεν αυτοίς να συστήσωσι λαόν ψυχραιμίαν προς πρόληψιν απευκταίων.

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΥΡΓΟΣ, 28 Μαΐου. – Το απόγευμα συνήλθον τα συμβούλια των διαφόρων συλλόγων της πόλεώς μας όπως συσκεφθώσι περί της καταστάσεως και περί των ληφθησομένων μέτρων προς πρόληψιν απευκταίων.

Μετά μακράν συζήτησιν συνετάχθη η κάτωθι έκκλησις, η οποία εκυκλοφόρησεν εν παραρτήματι ίνα κατευνασθώσι τα πνεύματα του εξημμένου πλήθους.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

Συνδημόται!

«Άπαντες οι σύλλογοι της πόλεώς μας εκπροσωπούμενοι υπό των Συμβουλίων αυτών συνήλθον εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων του Εμπορικού Συλλόγου και κατόπιν συζητήσεως ομοφώνως συναπεφάσισαν όπως επαγρυπνώσιν καθημερινώς επί της φάσεως των διαπραγματεύσεων της συμβάσεως λαμβάνοντες ανάλογα μέτρα προς επίτευξιν ταύτης.

Κατόπιν όμως των σημερινών ευχαρίστων ειδήσεων ότι η σύμβασις ου μόνον δεν εναυάγησεν, αλλ’ ότι αι διαπραγματεύσεις εξακολουθούν και ότι η εφετεινή εσοδεία εξησφαλίσθη αναβάλλομεν επί του παρόντος την ληφθείσαν απόφασιν περί αποστολής επιτροπής εις Αθήνας, εξορκίζομεν δε τους συνδημότας μας, όπως παύσωσι παν έκτροπον κίνημα, καθόσον τούτο θέλει τείνει εις την επί βαρυτέροις όροις επίτευξιν της συμβάσεως, εστέ δε βέβαιοι ότι θέλομεν είσθε άγρυπνοι φρουροί των συμφερόντων του τόπου».

Οι Πρόεδροι Τα Συμβούλια

Προς δε απεφασίσθη η αποστολή του κατωτέρω τηλεγραφήματος προς τον κ. Πρωθυπουργόν.

ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ

«Κατόπιν της χθεσινής εκρύθμου καταστάσεως της δημιουργηθείσης εξ ειδήσεως περί ναυαγίου της συμβάσεως, συνελθόντα τα συμβούλια των Συλλόγων της πόλεώς μας συναπεφάσισαν όπως δι’ όλων των μέσων προλάβωσι παν έκτροπον κίνημα τείνον εις την διασάλευσιν της τάξεως δια λόγων και δημοσιευμάτων υποσχεθένατα άγρυπνον επίβλεψιν προς ταχυτέραν επίτευξιν της συμβάσεως.

Ευελπιστούμεν ότι αι υποσχέσεις μας θέλουσιν επιτελεσθή δια της πατριωτικής υμών μερίμνης προς ταχείαν επιψήφισιν της συμβάσεως προς κατευνασμόν των εξηρεθισμένων πνευμάτων».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ

Εν τέλει οι Σύλλογοι συνέταξαν και ευχαριστήριον ψήφισμα προς τας Πολιτικάς και Στρατιωτικάς αρχάς του τόπου δια την πατριωτικήν και συνετήν στάσιν των απέναντι του λαού.

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΜΕΤΕΦΕΡΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ, 28 Μαΐου – Την νύκτα αστυνομικά όργανα εφύλαττον κρυφίως τα δημόσια καταστήματα και την οικία του κ. Ψημμένου. Τα χρήματα της εθνικής τραπέζης απεστάλησαν εις Πάτρας.

Είναι ευτύχημα ότι δεν υπάρχουν αντιμονοπωλιακοί, διότι άλλως θα είχομεν θύματα. Αν ότε εισήλθε το Κολλύριον εισήρχετο και άλλον χωρίον, βεβαίως σποουδαιότερα θα ελάμβανον χώρα.

ΕΙΣ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΝ

ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΥΡΓΙΟΥΣ

ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑ, 28 Μαΐου – Συνεπεία των ειδήσεων περί ματαιώσεως του Μονοπωλίου ο λαός ενήργησε θορυβώδες συλλαλητήριον. Απηυθύνθη προς τον Ειρηνοδίκην όπως διαβιβάση το συνταχθέν ψήφισμα προς τον Πρόεδρον της Βουλής και της Κυβερνήσεως υπέρ της επιψηφίσεως της συμβάσεως.

Μεταμεσονύκτιος κωδωνοκρουσία εκάλει πάντας να μεταβώσι εις Πύργον προς ενίσχυσιν των ενεργειών των Πυργίων και των περιχώρων. Έξαψις των πνευμάτων είναι πρωτοφανής. Άγνωστον τι τέξεται η αύριον.

ΑΠΟ ΤΑ ΦΙΛΙΑΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΨΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

(Ιδιαίτερον τηλεγράφ. «Ακροπόλεως»)

ΦΙΛΙΑΤΡΑ, 28 Μαΐου – Κατόπιν ειδήσεων περί ματαιώσεως συμβάσεως και εξεγέρσεως των Πυργίων και Γαργαλιανιωτών ο λαός διατελεί εξημμένος και είναι έτοιμος να προβή εις τα έσχατα.

Επ’ ουδενί λόγω στέργει να ματαιωθή η σύμβασις. Καθ’ ομίλους συζητείται το πρακτέον. Διαπληκτισμοί, απειλαί, κατάραι απευθύνονται καθ’ εκάστην στιγμήν. Μερικοί προτείνουν να μεταβούν ένοπλοι εις Αθήνας, έτεροι να γίνη πρώτον μέγα συλλαλητήριον.

Πάντων όμως η φωνή.

– Μονοπώλιον ή θάνατος!

Επεκράτησε τέλος γνώμη να συγκληθή αύριον ο λαός εις μέγα συλλαλητήριον και ν’ απευθύνη υστάτην φοράν τηλεγραφικόν ψήφισμα προς τον Βασιλέα και τον πρόεδρον της Κυβερνήσεως. Αδύνατος αποβαίνει πλέον συγκράτησις του λαού όστις πενόμενος, κακουχούμενος, θλιβόμενος μίαν ευρίσκει διέξοδον εκ των δεινών του, το μονοπώλιον.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙΣ

Την παρελθούσαν νύκτα διήλθον εντεύθεν ο Εισαγγελεύς και ο ανακριτής μετά πεζικής και ιππικής δυνάμεως μεταβαίνοντες εις Γαργαλιάνους, ένθα ως εμάθομεν εγένετο απαρχή στάσεως, ριφθέντων πλείστων πυροβολισμών παρά των κατοίκων ωπλισμένων δια γκρα.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ – ΕΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Αύριον έρχεται εξ Αθηνών δύναμις 150 ανδρών μεταβαινόντων εις Γαργαλιάνους.

Ο βουλευτής κ. Πονηρόπουλος ετηλεγράφησεν εις Γαργαλιάνους ότι θα ψηφισθή η σύμβασις. Το τηλεγράφημα ετοιχοκολλήθη εις όλα τα χωρία. Ο λαός προς στιγμήν καθησύχασε.

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ

ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ, 28 Μαΐου – Η ζωηρά εξέγερσις και αι ένοπλοι διαδηλώσεις, πάντων των χωρίων λαβόντων μέρος αυθορμήτως εγένοντο την Δευτέραν υπέρ του μονοπωλίου ένεκεν δυσαρέστων ειδήσεων.

Κατόπιν όμως της δηλώσεως του πρωθυπουργού και του βήματος της Βουλής και των νουθεσιών των προεστώτων ο νομοταγέστατος άλλως λαός των Γαργαλιάνων ευρίσκεται εν σχετική ησυχία πεποιθώς εις την ταχείαν επιψήφισιν της συμβάσεως. Ουδέν απευκταίον συνέβη.

ΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μετά το τέλος της χθεσινής συνεδριάσεως της Βουλής ημέτερος συντάκτης ηρώτησε τον κ. Πρωθυπουργόν περί της καταστάσεως εν ταις σταφιδοφόροις επαρχίαις.

– Έλαβα ήδη το μεσονύκτιον, απήντησεν ο κ. Πρωθυπουργός, τηλεγραφήματα εκ Τριφυλλίας, εκ Πυλίας και εκ Μεσσηνίας. Παντού ευτυχώς επικρατεί άκρα τάξις.

– Ο στρατός έφθασεν εις Πύργον;

– Δεν έχω περί τούτου ειδήσεις. Πάντως όμως θα έφθασεν.

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗΣ

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ

Χθες το απόγευμα οι Σύμβουλοι της Σταφιδικής Τραπέζης κατήλθον εις Πειραιά και συνεσκέφθησαν μετά των οινοπνευματοποιών δια την τιμήν του αποθέματος. Φαίνεται όμως ότι δεν κατέληξαν εις οριστικόν αποτέλεσμα. Οι οινοπνευματοποιοί επιμένουν εις την τιμήν των 85-90 δρχ. κατά χιλιάδα.

Επίσης μένει ακανόνιστον ακόμη το ζήτημα της τιμής, αντί της οποίας η Σταφιδική Τράπεζα θ’ αγοράση το απόθεμα. Η Σταφιδική λέγει προς 140, ο κ. Στρέιτ όμως επιμένει εις 125.

Ως προς το ποσοστόν του παρακρατήματος αι τράπεζαι εζήτησαν όπως εφαρμοσθή το 24% αντί του 20%, κυρουμένου του τελευταίως ψηφισθέντος νόμου, και τούτο όπως το απόθεμα είναι ολιγώτερον. Κατόπιν όμως των παραστάσεων της Αγγλικής πρεσβείας ότι η Αγγλία δεν είναι διατεθειμένη να δεχθή το 24%, θα εφαρμοσθή εφέτος το 20%.

 

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.