Skip to content Skip to footer

S΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 17844 αποκριτικόν ότι δεν δύναται να ενεργήση το Εκτελεστικόν τα δέοντα περί των εν Βοστίτζη εθνικών σταφίδων με το να μη σαφηνίζεται η γνώμη του Βουλευτικού, η εις το υπ΄ αρ. 1230 προβούλευμά του διαλαμβανομένη. Απεφασίσθη να διατάξη το Εκτελεστικόν τους ενοικιαστάς των εθνικών τούτων σταφίδων να καλλιεργήσουν αυτάς με την απαιτουμένην καλλιέργειαν εκτός του σκαψίματος και να φυλαχθούν αι πέρυσι γενόμεναι συμφωνίαι μεταξύ αυτών και της Διοικήσεως. Εστάλη η απάντησις δια του υπ΄ αρ. 1290 προβουλεύματος.  

Ζ΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 17896, δια του οποίου επιστρέφεται το παράρτημα του νόμου υπ΄ αρ. ΙΓ΄ του Κώδικος περί συστάσεως του εις Σύραν Εμπορικού Δικαστηρίου με ολίγας μεταβολάς. Έμεινε να εξετασθή επί την αύριον.

Η΄. Ανεγνώσθη και άλλο υπ΄ αρ. 17897 αποκριτικόν ότι, σύμφωνον και το Εκτελεστικόν δια την απαγόρευσιν των καταδρομικών εγγράφων, εξέδωκεν επί τούτω διαταγήν (της οποίας εγκλείεται αντίγραφον) και περιέμενε την απάντησιν δια να καθυποβάλη υπό την επίκρισιν του Βουλευτικού τον προβληθησόμενον παρά του Υπουργείου των Ναυτικών περί ασφαλείας τρόπον˙ διετάχθη δε εν τοσούτω το Υπουργείον των Ναυτικών να μη δώση καταδρομικά έγγραφα μέχρι δευτέρας διαταγής της Διοικήσεως. Συγχρόνως ανεγνώσθη και το αντίγραφον της προς το Υπουργείον των Ναυτικών διαταγής του Εκτελεστικού, εις την οποίαν παρατηρούνται αι μεταξύ της Διοικήσεως και του καπετάν Άμιλτων συμφωνίαι περί των καταδρομικών πλοίων, τας οποίας διατάττεται το ίδιον Υπουργείον να γνωστοποιήση προς τους προκρίτους των ναυτικών νήσων και προς όλους τους πλοιάρχους της επικρατείας.  

Θ΄. Ανεγνώσθη αναφορά του Σωτηρίου Θεαγένη, δια της οποίας λέγει ότι έξω του Φρουρίου Ναυπλίου, προς τον αιγιαλόν, είχεν ο πατήρ του τρία ιδιόκτητα εργαστήρια μαζί με τους κυρίους Βασίλειον Χαροκόπουλον και Πολυχρόνην Τζανέτου, εξ  ών το έν επωλήθη προ χρόνων συναινέσει και των τριών προς τινά Παναγιωτάκην Ιατρόν, όστις εξουσιάζει μέχρι της σήμερον το αγορασθέν˙ τα δε λοιπά δύο επωλήθησαν παρά της Διοικήσεως προ καιρού εις τους κυρίους Ζαφειροπούλους και αυτός άλλο δεν εξουσιάζει τώρα ει μη τας περί της πατρικής ταύτης ιδιοκτησίας του αποδείξεις, ματαίας και ανωφελείς. Εστάλη η αναφορά αύτη προς το Υπουργείον των Εσωτερικών δια να εξετάση αν τα εργαστήρια ταύτα ήτον εις την εξουσίαν του πατρός του, να θεωρήση τας περί τούτων αποδείξεις, να ερωτήση τον αναφερόμενον διατί προλαβόντως δεν ανεφέρθη προς την Διοίκησιν περί αυτών και δι΄ όλα αυτά να δώση το Υπουργείον ακριβείς πληροφορίας εις το Βουλευτικόν.

Ι΄. Ανεγνώσθησαν πάλιν αι εις σκέψιν μείνασαι αναφοραί των κατοίκων της Περαχώρας, εις τας οποίας εγκλείουσι και κατάλογον των όσων ζημιών έπαθον παρά του στρατηγού Θ. Γρίβα, αι οποίαι αναβαίνουσιν εις τον αριθμόν γρόσια 266.619. Εστάλησαν μετά προβουλεύματος υπ΄ αρ. 1293 προς το Εκτελεστικόν δια να εξετασθώσι τα παράπονα των Περαχωριτών, και αν ούτως έχωσι, να εκπεσθώσιν αι 266.619 γρόσια από τους μισθούς του στρατηγού Γρίβα εις αποζημίωσιν των αδικηθέντων.

ΙΑ΄. Ανεγνώσθη αναφορά του Υπουργείου της Θρησκείας υπ΄ αρ. 4297, διευθυνθείσα παρά του Εκτελεστικού με την επισημείωσιν της Γενικής Γραμματείας, εις την οποίαν εγκλείει και αντίγραφον αναφοράς του αντιπροσώπου της νήσου Νάξου κυρίου Μ. Μαρκοπολίτου, όστις προβάλλει να αποβληθώσι δύο μέλη της τετραμελούς επιτροπής, της διορισθείσης παρά του Υπουργείου τούτου επί των σταυροπηγιακών μοναστηρίων της νήσου Νάξου, δηλαδή ο Πρωτόπαπας Φιλωτίου και ο Παπά-Βασίλειος Σοφικίτης, ως ανίκανοι της τοιαύτης επιστασίας και παραίτιοι διαφωνιών˙ και αντ΄ αυτών να αντικατασταθώσιν οι κύριοι Αντώνιος Πρανδούνας και Δημήτριος Σουμαρούπας ως αξιώτεροι και προθυμότεροι εις τα κοινωφελή έργα. Το Υπουργείον εγκρίνει μεν την πρότασιν ταύτην,

30

Τεύχος07Έτος1826Σελίδα465Share

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.