Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ΚΙΑΤΟΝ 30 Ιουλίου (του ανταποκριτού μας). _ Εις πράξιν υψίστης σπουδαιότητος ενθουσιάσασαν άπαντας τους δημότας προέβη το Δημοτικόν Συμβούλιον κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν, τουτέστιν απεφάσισε την κατασκευήν λιμένος εν Κιάτω ψηφίσαν επί του παρόντος την σύστασιν λιμενικού ταμείου.

Ελλείψει λιμένος η προσόρμισις πλοίου ενταύθα ήτο λίαν επικίνδυνος λόγω του αναπεπταμένου της παραλίας προς τους συνηθέστερον και σφοδρότερον πνέοντας ανέμους από βορρά και δυσμών, ώστε ο τόπος ημών εστερείτο των αγαθών της θαλασσίας συγκοινωνίας μη δυνάμενος να επικοινωνήση μετά της έναντι Στερεάς, μεθ΄ ης ζωηρά συναλλαγή δύναται ναναπτυχθή λόγω της αφθονίας και της διαφοράς των εκατέρωθεν προϊόντων, ούτε να φορτώση απ΄ ευθείας δια τον εξωτερικόν 15 όλα εκατομμύρια σταφίδος διερχόμενα του δήμου μας, ούτε τας διαφόρους εν γένει μεταφοράς να ενεργήση δι΄ευώνου και ασφαλούς μέσου.

Όθεν ευνόητον είνε ότι δια το έργον τούτο η ημετέρα πόλις γενομένη το σημείον, δια του οποίου αποκλειστικώς ενούται η διανοιγομένη μεγάλη θαλασσία οδός μετά της χερσαίας τοιαύτης, δι΄ ής επικοινωνούσι προς την θάλασσαν οι Δήοι Σικυώνος, Πελλήνης, Στυμφαλίας και Φενεού και ιδίως τα λεκανοπέδια των λιμνών Καίσαρι, Στυμφαλίας και Φενεού ευφορώτατα εις παραγωγήν δημητριακών καρπών, εισέρχεται ορμητικώς εις στάδιον νέας ζωής, ακμής και προόδου, δι΄ ήν είνε προωρισμένη λόγω της γεωγραφικής θέσεώς της και εξ ής μέλλουσι να ωφεληθώσι και παραχθώσι σπουδαίως άπαντα τα κοινωνικά συμφέροντα από τε υλικής και ηθικής απόψεως.

Η πράξις αύτη θέλει αποτελέσει αξιωσημείωτον σταθμόν εν τη ιστορία του τόπου μας και δια τούτο παραδίδω εις την κοινήν εκτίμησιν και ευγνωμοσύνην τα ονόματα των εργατών αυτής, οίτινες αποτελούσι την Δημοτικήν Αρχήν μας.

Δήμαρχος Δημ. Τσαμαδός, Πρόεδρος Δημ. Παπαγιαννόπουλος, ιατροί αμφότεροι. Σύμβουλοι Λουδοβ. Σγουρός, δικηγόρος, Βλάσιος Δημόπουλος, Γεώργ. Σαλάτας, Δημ. Β. Τσολάκος, ιατροί, Σωτήριος Τσαγρής, φαρμακοποιός, Δημ. Παπαβασιλείου, Θεοδ. Σώκος, Γ. Τολιόπουλος, Χρ. Στεριόπουλος, Κ. Κοκκωνάκης και Βασ. Μπαζίνας. Δημογραμματεύς Ιω. Ρηγάδης.

Κατά την αυτήν συνεδρίασιν εις αντικατάστασιν των άρτι απολυθεισών δύο δημοδιδασκαλισσών Κιάτου ομοφώνως το Δημοτικόν Συμβούλιον προέτεινεν ως διευθύντριαν την αριστοβαθμίαν κ. Μαρίαν Λειβαδά, επεφυλάχθη δε να προτείνη την δευτέραν κατά την προσεχή συνεδρίασιν.

Η επιφύλαξις αύτη τιμά το Συμβούλιον, διότι ένεκεν αντιφατικών πληροφοριών μόνο δεν είχε σχηματίσει πλήρη πεποίθηση περί της καταλληλοτέρας εκ των παρουσιαζομένων υποψηφίων, ενώ αφ΄ ετέρου ουδείς των κ.κ. συμβούλων ήθελεν ανεξετάσεως ναναλάβη απέναντι της κοινής γνώμης την ευθύνην, προκειμένου περί προσώπου, όπερ μέλλει ναναλάβη την μόρφωσιν μιας όλης γενεάς.

Την 6 Αυγούστου τελεί την επέτειον αυτού ο μεγαλοπρεπής νεόδμητος ναός μας η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, εις όν θέλουσι συρρεύσει πολλοί και εκ των πέριξ χωρίων και δήμων.

Ομιλήσει ο λόγιος ιερεύς κ. Δ. Μπόλπολας.

.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.