Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Την 6 ½ μ.μ. βεβαιούται απαρτία με παρόντας βουλευτάς 120.

Επικυρούνται τα πρακτικά της προηγουμένης συνεδριάσεως.

Ο κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ανακοινοί διάφορα τηλεγραφήματα εκ των επαρχιών, τα πλείστα των οποίων συνιστούν την επιψήφισιν της συμβάσεως.

Το παράρτημα της «Ακροπόλεως»

Ο κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, κατόπιν κρατών το σημερινόν παράρτημα της «Ακροπόλεως» εις χείρας, εν ώ εδημοσιεύετο το εκ Πύργου τηλεγράφημά μας, λέγει, παρερμηνεύων αυτό, ότι δια τοιούτων ειδήσεων εξάπτεται η δημοσία γνώμη.

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ. Είναι γνωστοί οι λόγοι δια τους οποίους γράφει αυτά.

Ο κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ συνιστά είτα εις τον κ. Υπουργόν της Δικαιοσύνης όπως λάβη τα κατάλληλα μέτρα.

Το υβρεολόγιον του Βουδούρη

Ο Βουδούρης ευρίσκει κατάλληλον την ευκαιρίαν ίνα εκχύση και πάλιν την χολήν του κατά της «Ακροπόλεως» με ολόκληρον υβρεολόγιον.

Δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. Ένεκεν των δημοσιευθεισών ανησυχαστικών ειδήσεων μοι δίδεται η ευκαιρία ν’ ανακοινώσω εις την Βουλήν τούτο μόνον ότι πλήρης τάξις επικρατεί εις τας σταφιδοφόρους επαρχίας.

ΡΑΛΛΗΣ. Εγώ λέγω ότι εις τα δημοσιευόμενα υπάρχει μεγάλη φαντασία και μεγάλη μωρία, και ένεκα τούτου είναι ανάξια να φέρωνται εις την Βουλήν.

Και ο κ. Γεράκης κατά του τύπου

Ο κ. ΓΕΡΑΚΗΣ ωσαύτως επιτίθεται κατά του τύπου λέγων, ότι κατά τας ημέρας ταύτας γράφει άρθρα υβρίζων φαυλότατα και κακοηθέστατα την Βουλήν. Συνιστά δε και αυτός εις τον κ. υπουργόν της Δικαιοσύνης να διατάξη τους Εισαγγελείς να καταδιώξουν τας εφημερίδας αι οποίαι εξεγείρουν τον λαόν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Δεν υπάρχει καμμία περίπτωσις δια να δείξωμεν ηρωισμόν.

Επεισόδια

ΓΕΡΑΚΗΣ. Ναι, αλλά μας υβρίζουν. Προχθές δε ηπειλήθη ο κ. Παυλόπουλος εις την επαρχίαν του.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κανείς δεν με ηπείλησε.

ΓΕΡΑΚΗΣ. Είπον ταύτα ουχί δια να δείξω ηρωισμόν, αλλά δια να επιστήσω την προσοχήν του υπουργού της Δικαιοσύνης.

Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ κατόπιν λέγει από του βήματος, ότι είναι θερμότατος οπαδός του Μονοπωλίου δι’ αυτό προέβαλε και τας ολιγωτέρας αντιρρήσεις, τίποτε όμως, προσθέτει, δεν είναι δυνατόν να τον αποτρέψη να πράξη το καθήκον του ούτε αι απειλαί ακόμη εκείναι αι οποίαι εγένοντο κατά του βουλευτού κ. Παυλόπουλου.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Βεβαιώ επισήμως ότι ουδείς με απείλησε.

ΓΕΡΑΚΗΣ. Εις εμέ όμως εν τω καφενείω, παρόντων και άλλων είπατε ότι ουχί μόνον σας ηπείλησαν, αλλά και σας επετέθησαν.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Όχι. Είναι ψεύδος.

ΓΕΡΑΚΗΣ. Φαίνεται εκείνα τα οποία είπατε εις το καφενείον δεν ήσαν επίσημα (γέλωτες).

Ο λόγος του κ. Παναγιωτοπούλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Δεν γνωρίζω τι έλεγεν ο κ. Παυλόπουλος ιδιαιτέρως. Εγώ βλέπω τι γράφονται εις τας εφημερίδας, τα οποία υπάρχουν άνθρωποι και πιστεύουν. Τώρα θα εξετάσωμεν πόθεν προκαλούνται αι ταραχαί αυταί. Εις το Αίγιον προ ολίγων ημερών ήλθον άνθρωποι τινές οι οποίοι απεπειράθησαν να εξεγείρουν τον λαόν δια να ψηφισθή ασυζητητεί η σύμβασις. Από πού προήρχοντο οι άνθρωποι ούτοι είναι περιττόν να σας το είπω. Ο κ. Δεληγιώργης όταν προχθές εγίνετο συζήτησης περί της Εταιρίας μάς είπεν ότι δεν πρέπει να θέτωμεν εν αμφιβόλω την υπόληψιν Εταιρίας. Αλλά την ευαισθησίαν αυτήν έπρεπε να είχεν, όταν συνεζητούμεν εν τη επιτροπή την σύμβαση (ιλαρότης).

Ποίος ο αίτιος των εξεγέρσεων

Ομιλεί έπειτα περί της εξεγέρσεως του λαού, αποδίδων αυτήν εις τον κ. Δ. Δελιγιάννην, ο οποίος και δια του τύπου υβρίζει τους αγορεύοντας επί της συμβάσεως βουλευτάς, ισχυριζόμενος ότι απεκλήθη ληστής και κερδοσκόπος. Αναγινώσκει έπειτα το συμβόλαιον της εταιρείας, δι’ ου ο κ. Δελιγιάννης υπεχρεούτο να κατέλθη εις Ελλάδα όπως ενασκήση όλην αυτού την επιρροήν επί της Ελληνικής Κυβερνήσεως:

– Επί της Ελληνικής Κυβερνήσεως, παρατηρεί ουδεμίαν ηδύνατο να ασκήση επιρροήν.

Ερωτώ, εξασκούν πατριωτικόν έργον εκείνοι, οι οποίοι δια της γραφίδος των παραστούν προδότιδα την Βουλήν, προδότιδα την Κυβέρνησιν και ένα ερχόμενον να σώση την Ελλάδα Δημήτριον τον Πολιορκητήν της Βουλής, σωτήρα της Πελοποννήσου και νικητήν πάντων ημών;

Αναγινώσκων κατόπιν δημοσιευθείσαν εις το «Σκριπ» συνέντευξη του κ. Δηλιγάννη λέγει:

– Θα ψηφίσω την σύμβασιν βελτιουμένην. Θα την καταψηφίσω όμως αν δεν βελτιωθή χωρίς να φοβηθώ αντιδημοτικότητα ουδέ την εξέγερσιν του σταφιδικού πληθυσμού.

Νομίζετε, εξακολουθεί, εν η καταστάσει ευρίσκεται ο λαός των Γαργαλιάνων, του Πύργου και της Κυπαρισσίας δύναται να αναλύση την σύμβασιν και να εννοήση, ότι ημείς δεν είμεθα προδόται, αλλ’ υπερασπισταί των συμφερόντων του;

Όταν γράφωνται τοιαύτα πράγματα εις όλας τας εφημερίδας, τι θέλετε να κάμη ο λαός;

ΜΟΣΧΟΥΛΑΣ. Μη δίδετε πίστιν σεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Βεβαίως δεν έχει θέσιν η συζήτησις αυτή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Επιφυλάξατε την μομφήν σας, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Δεν είναι μομφή.

ΛΕΒΙΔΗΣ. Ο κ. πρόεδρος εκφράζει την αγανάκτησίν του, δεν αποδίδει μομφήν εις τους λόγους σας.

Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ συνιστά όπως δημοσιεύωνται τα εστενογραφημένα πρακτικά τάχιστα ίνα μη ενασκήται εκμετάλλευσις. Παρακαλεί δε τον κ. Πρόεδρος να υιοθετήση το ζήτημα τούτο σκεπτόμενος τας απαιτηθησομένας δαπάνας.

Επαναλαμβάνει δε καταλήγων ότι θέλει καταψηφίσει την σύμβασιν εάν δεν βελτιωθή αύτη, ώστε να εξασφαλίζη τα συμφέροντα των σταφιδοπαραγωγών και υλικώς και καθ’ όσον αφορά ενδεχομένως διεθνείς περιπλοκάς (αραιά εύγε εκ της δεξιάς πτέρυγος).

Διάφοροι επερωτήσεις

Ο κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ υποβάλλει αναφοράν των οινοπνευματοποιών Ζακύνθου.

Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ομιλεί περί ενός ιατρού αποκλεισθέντος υπό της επιτροπής από τον διαγωνισμόν των ανθυπιάτρων.

Ο κ. ΓΟΥΛΙΜΗΣ επεξηγεί τον νόμον.

Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ υπόσχεται να εξετάση το ζήτημα.

Ο κ. ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ομιλεί δια μακρών επί του ζητήματος τούτου και εφιστά την προσοχήν του υπουργού των Στρατιωτικών.

Προσθέτει τινά και ο κ. ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ.

Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ συνιστά την συμπλήρωσιν του Πρωτοδικείου Τριπόλεως.

Ο κ. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ υπόσχεται να μεριμνήση.

Το απεριόριστον

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ προκειμένου να υποβάλη πρότασιν νόμου περί παρακρατήσεως επερωτά τον κ. Πρωθυπουργόν αν σκοπεύη να υποβάλη εις την κύρωσιν τον ψηφισθέντα εσχάτως νόμον.

Ο κ. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ λέγει ότι αναμένει πληροφορίας τινάς η Κυβέρνησις.

Η συνέντευξις της «Ακροπόλεως» μετά του κ. Πρωθυπουργού

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ επερωτά τον κ. Πρωθυπουργόν κατόπιν εάν είναι αληθής μία συνέντευξις δημοσιευθείσα εν τη «Ακροπόλει» μετ’ αυτού, εις την οποίαν έλεγεν, ότι η ενέργεια των κ.κ. Σκουλούδη και Σιμοπούλου Υπουργών κατά το 1897 εφάνη ύποπτος.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ. Τότε θα ήτο ύποπτος και η ενέργεια του κ. Ράλλη όστις ήτο τότε Πρωθυπουργός.

Ο κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ προκαλεί τον κ. Πρωθυπουργόν να δηλώση αν είναι αληθής ή ου η συνέντευξις αύτη.

ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ. Ουδεμίαν υπέχω ευθύνην δι’ όσα δημοσιεύονται εις τας εφημερίδας άνευ της υπογραφής μου.

Αι παραστάσεις δια την σύμβασιν

Ο κ. ΡΩΜΑΝΟΣ απουσιάζοντος του κ. υπουργού των Εξωτερικών επερωτά τον κ. Πρωθυπουργόν αν ξένον Κράτος μεθ’ ου συνδέεται η Ελλάς δια συνθήκης ηγεμονικής εποιήσατο παραστάσεις εις την Κυβέρνησιν και επέστησε την προσοχήν αυτής επί των συνεπειών, ας ήθελεν έχει η επιψήφισις της συμβάσεως και αν φρονεί ο κ. Πρωθυπουργός ότι αι τοιαύται διαθέσεις των ξένων Κρατών δύνανται να επηρεάσουν την εξεύρεσιν κεφαλαίων.

ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ. Όταν έλθη ο κ. υπουργός των Εξωτερικών, όστις είναι αρμόδιος, δύναται να σας δώση τας πληροφορίας ταύτας.

Μετά τινας άλλας επουσιώδεις επερωτήσεις η συνεδρίασις διακόπτεται την 9 παρά 20΄.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ

Επαναλαμβάνεται η συνεδρίασις την 10 ½ μ.μ.

Ο κ. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ καταθέτει διαφόρους πληροφορίας και νομοσχέδιον περί της ισχύος των ενόρκων Αμφίσσης και Λαμίας ως και περί ιδρύσεως υποθηκοφυλακείου εν Σάμη.

Η Βουλή είτα εισέρχεται εις την

ΗΜΕΡΗΣΙΑΝ ΔΙΑΤΑΞΙΝ

Ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ ζητεί την πρόταξιν των Θεσσαλικών νομοσχεδίων, ιδίως το της διανομής των κτημάτων Στεφάνοβικ.

Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ λέγει, ότι μέχρι της 8ης Ιουνίου οπότε λήγει η τακτική Σύνοδος, ολίγαι ημέραι υπολείπονται. Φρονεί όθεν ότι η Βουλή πρέπει μόνον περί των σπουδαίων οικονομικών νομοθετημάτων ν’ ασχοληθή, άνευ της επιψηφίσεως των οποίων είναι αδύνατον να υπάρξη προϋπολογισμός.

Ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ λέγει, ότι πρέπει τέλος πάντων ν’ απασχολήση την Βουλήν και η Θεσσαλία.

Ο κ. ΣΑΚΚΗΣ χαρακτηρίζει την πρότασιν κωλυσιεργικήν. Εις πολλάς θυσίας, παρατηρεί, υπεβλήθη το Κράτος υπέρ της Θεσσαλίας (Θόρυβος εκ της δεξιάς πτέρυγος).

ΡΑΔΙΝΟΣ. Τι είναι αυτά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αυτά δεν πρέπει να λέγωνται.­

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.