Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

17 8/μβρίου 1893

Κατά τας ημέρας αυτάς οι Πειραιείς εργοστασιάρχαι ηγόρασαν περίπου δύο εκατομμύρια σταφίδα προς απόσταξιν. Η τιμή με την οποίαν ηγόρασαν αυτοί είναι 80 δραχμαί παράδοσις εν Πειραιεί. Ιδού εις επιπλέον λόγος όπως εκ των πρώτων μελημάτων της Κυβερνήσεως εν τη Βουλή είναι και το περί ελευθέρας οινοπνευματοποιίας προτεινόμενον και γενικώς υποστηριζόμενον νομοσχέδιον. Νομίζομεν ότι, εάν η Κυβέρνησις προήγγελλεν ότι θα συμμορφωθή προς την παράκλησιν του εμπορίου, θέλει ανακουφίσει, έστω και ελάχιστον, το σταφιδεμπόριον.

Το σταφιδικόν ζήτημα και το δημοτικό συμβούλιον Πατρών

Η χθεσινή συνεδρίασις του δημοτικού συμβουλίου κατηναλώθη ολόκληρος εις το ζήτημα της σταφίδος. Είχεν ορισθή αύτη προς τον σκοπόν τούτον και χθες οι κ.κ. σύμβουλοι όλοι σχεδόν όσοι ήσαν παρόντες ησχολήθησαν με την σταφίδα. Πρώτος ο κ. Σωφρονόπουλος έλαβε τον λόγον και δια μακρών προέτεινεν όπως εκφρασθή ευχή προς την κυβέρνησιν να καταργηθή πρώτον ο φόρος επί της αποστάξεως, δεύτερον να ορισθή αμοιβή δια τον εξαγωγέα οινοπνεύματος ή οίνου εκ σταφίδος, τρίτον να κανονισθή δια νόμου η εξακτέα ποσότης σταφίδος και να εφαρμοσθή από της επομένης περιόδου, και τέταρτον να συστηθή ταμείον αμύνης.

Ο κ. Γερανόπουλος συνηγόρησεν επίσης υπέρ των δύο πρώτων προτάσεων του κ. Σωφρονοπούλου, θεωρών τας δύο επομένας ατελεσφόρους. Ο κ. Καραντζάς και αυτός υπέρ της καταργήσεωςε του επί της αποστάξεως φόρου, φοβείται όμως μήπως η ατέλεια ενθαρρύνη την κερδοσκοπίαν. Ο κ. Χατζηαθανασίου κατά του ταμείου της Αμύνης. Ο κ. Θωμόπουλος εζήτησε πρώτον να είπωσι την γνώμην των σταφιδοκτήμονες και έμποροι, και είτα να γίνη ψήφισμα. Ο κ. Λάγκουρας θέλει να προτείνουν αναφοράν προς την Κυβέρνησιν. Ο κ. Τσερτίδης υπέρ των τριών πρώτων προτάσεων του κ. Σωφρονοπούλου. Ο κ. Βότσης κατά του ταμείου της Αμύνης και υπέρ της καταργήσεως του φόρου επί της αποστάξεως με την διαφοράν όμως όπως η εξαγωγή γίνη εις οινόπνευμα ή εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε να μη δύναται να χρησιμεύση προς βρώσιν, να τεθή δε και μικρός φόρος επί της σταφίδος, όπως χρησιμεύση δι’ αμοιβήν προς τους εξάγοντας οίνον ή οινόπνευμα. Ο κ. Μελισσαρόπουλος υπέρ των δύο πρώτων προτάσεων του κ. Σωφρονοπούλου. Χάριν της αληθείας σημειούμεν ενταύθα ότι πρόκειται περί διερμηνεύσεως παλαιών γνωμών και ουχί νέων.

Τέλος ο κ. δήμαρχος μεταξύ άλλων είπεν ότι πρέπει παντί σθένει ν’ ανορθωθή η πίστις του Κράτους, το οποίον δύναται να επιφέρη η σύνεσις του βασιλέως. Είναι και αυτός υπέρ των δύο πρώτων προτάσεων, αλλά προς το παρόν δεν δύναται να φέρωσιν αποτέλεσμα.

Μετά τινας λόγους του κ. δημάρχου συνετάχθη το ψήφισμα υπέρ των δύο πρώτων προτάσεων του κ. Σωφρονοπούλου, ήτοι της καταργήσεως του φόρου επί της αποστάξεως και της δι’ αμοιβής ή άλλου μέσου εξαγωγής του οινοπνεύματος της σταφίδος ή σταφιδίτου, αίτινες αποστέλλονται αύριον εις την κυβέρνησιν.

Τι φρονεί ο κ. Κλάους

Αύριον θέλομεν δημοσιεύσει την μετά του κ. Γουσταύου Κλάους συνέντευξιν ημών λίαν ενδιαφέρουσαν επί του σταφιδικού ζητήματος. Ως είχομεν γράψει, ο κ. Κλάους προσφάτως αφίκετο εξ Ευρώπης, η δε μετ’ αυτού συνέντευξις ημών εγένετο χθες μόλις, του κ. Κλάους απησχολημένου όντως εις εργασίας επειγούσας και μη επιτρεπούσας ιδίας ακροάσεις. Πρέπει να μάθετε τι φρονεί ο πολύς κ. Κλάους.

Σύλλογος αλληλοβοηθητικός κτηματιών

Το σχέδιον του κ. Νομάρχου

Ο κ. νομάρχης εννοεί, φαίνεται, να εργασθή και δράση εις τα απασχολούντα την πόλιν μας ζητήματα. Βλέπων ότι δια το παρόν ουδέν είναι δυνατόν γενέσθαι υπέρ της σταφίδος – εξαιρείται του κανόνος εις ον εν τη αύριον δημοσιευομένη συνεντεύξει προς ημάς ο κ. Κλάους υπέβαλεν όλους ονειρευομένους παχείας αγελάδας – λοιπόν ο κ. Νομάρχης εσκέφθη να προτείνη την ίδρυσιν συλλόγου των σταφιδοκτηματιών αλληλοβοηθητικού και χωρίς να χάνη καιρόν συγκαλεί μερικούς εκ των σημαινόντων κτηματιών, αναπτύσσει αυτοίς το σχέδιόν του και τους παρακαλεί όπως συντρέξωσιν εις την ιδέαν, η οποία είναι να γίνουν πλείστοι μέτοχοι, να καταβάλλουν τόσο ο καθείς κατά μήνα, να δανείζωνται εκ του συλλόγου αι κτηματίαι, να γίνηται υπό του συλλόγου ευκολωτέρα η απόκτησις του θείου και άλλων προϊόντων χρησίμων τοις κτηματίαις, εν γένει δε ο σύλλογος ούτος θέλει προστατεύει την σταφίδα εν τε τη παραγωγή και τη καταναλώσει.

Σήμερον οι κτηματίαι, όσοι χθες συνήλθον και όσοι άλλοι θα παρευρεθώσι την αυτήν ώραν ως χθες 9 μ.μ. εν τω νομαρχιακώ καταστήματι προς σχηματισμόν επιτροπής δια το καταστατικόν.

Δήμος Βέλου Βόχας © {2023}. ALL RIGHTS RESERVED.